Afdrukken

Algemene Voorwaarden Praktijk Esta Vida

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Esta Vida en de cliënt waarop Praktijk Esta Vida deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Praktijk Esta Vida
Praktijk Esta Vida zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Esta Vida zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over consequenties van een wijzing of aanvulling van de behandeling. (ook evt. financiële consequenties)

Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dit aan Praktijk Esta Vida melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Esta Vida het hele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Esta Vida de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan te komen kan Praktijk Esta Vida de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Esta Vida moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden.

Betaling
Praktijk Esta Vida vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten op de website. Prijzen van aanbiedingen staan tevens vermeld in de praktijk zelf. Alle gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen, een factuur wordt altijd meegegeven.
Bij behandelingen die declarabel zijn bij de zorgverzekering zal er een factuur meegegeven worden, deze factuur dient wel direct per pin of contant betaald te worden aan Praktijk Esta Vida.
Indien facturen langer dan veertien dagen open staan, kan Praktijk Esta Vida vervolgbehandelingen weigeren totdat achterstallige betalingen zijn voldaan.
Alle facturen worden zeven jaar bewaard. Deze administratie bevindt zich bij de accountant van Praktijk Esta Vida.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Praktijk Esta Vida voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de natuurgeneeskundig therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Op papier geeft de cliënt Praktijk Esta Vida toestemming om deze gegevens op te vragen en te bewaren voor de duur van de behandeling en zolang de cliënt gebruik maakt van de diensten en/of producten van Praktijk Esta Vida. Deze gegevens van de cliënt, inclusief de toestemming worden in een map op het kantoor van Praktijk Esta Vida bewaard. ( niet digitaal). Praktijk Esta Vida behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de nieuwe privacywet (AVG). Indien u langer dan een jaar niet meer bij de praktijk komt, worden uw gegevens vernietigd.
Praktijk Esta Vida zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
Geheimhouding
De natuurgeneeskundig therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor en/of tijdens de behandeling.

Aansprakelijkheid
Praktijk Esta Vida is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
Praktijk Esta Vida is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, ontstaan doordat de natuurgeneeskundig therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Praktijk Esta Vida heeft zich via de NIBIG (www.nibig.nl) geregistreerd voor de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en maakt derhalve gebruik van het klachten reglement van de NIBIG.

Beschadiging & diefstal
Praktijk Esta Vida heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk Esta Vida meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Esta Vida het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Praktijk Esta Vida en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Praktijk Esta Vida is aangesloten bij beroepsvereniging NØAG (www.noag.org)

 

PRIVACY EN AVG

Praktijk Esta Vida, vertegenwoordigt door natuurgeneeskundig therapeut Esther Leefmans, is zich  ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ik zie het dan ook als mijn plicht om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel, hoe ik deze opsla en hoe u deze kan laten wijzigen, inkijken of verwijderen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk Esta Vida. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Praktijk Esta Vida respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief vraag ik u om uw e-mailadres en eventueel voornaam in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. De gegevens worden opgeslagen op de servers van https://www.praktijkestavida.com. (Alle data wordt in Nederland opgeslagen)

Communicatie

Wanneer u het contactformulier op mijn website invult en naar mij verstuurt, wordt die email bewaard op de servers van https://www.praktijkestavida.com. (Alle data wordt in Nederland opgeslagen.

Wanneer u mij via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een mailbericht stuurt met een vraag/vragen wordt dit mailbericht met respons bewaard in mijn inbox op mijn persoonlijke pc zolang als strikt noodzakelijk is.

Soms vraag ik u om meer persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vraag/vragen te verwerken en/of uw verzoek(en) te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op mijn persoonlijke pc in mijn inbox zolang als strikt noodzakelijk is.

Inzien, aanpassen en verwijderen van persoonlijke gegevens

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie. Dit verzoek kan eenvoudig via email of via het contactformulier op de website. Ik zal steeds binnen 10 dagen gevolg geven aan uw vraag.

Derden

Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, verhuurd of verkocht.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Lukt het niet om uzelf uit te schrijven, dan volstaat het om mij een email te sturen en ik zal uw gegevens uit de database verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.